08 Agosto 383 KB
09 Setembro 290 KB
10 Outubro 326 KB
11 Novembro 333 KB
12 Dezembro 339 KB